Защита на лични данни

"Антонови трейд" ООД е записан като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни  с удостоверение номер: XXXXX

maxtechnology.bg е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели:

ü  Уведомяване на Клиента относно информацията в Акаунта му;

ü  За комуникация;

ü  За приемане, обработка и доставка на Поръчките на Клиента;

ü  За реклама и маркетинг  ;            

     Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани пълните права предвидени от Българското законодателство.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора на лични данни:

ü  Потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

ü  Съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

ü  Информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него, поне в случаите на автоматизирани решения по чл. 34б.

ü  (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г.) Администраторът на лични данни предоставя информацията безплатно.

ü  Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора да:

ü  Заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;

ü  Уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. 1, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

ü  Заявление /“ Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Правото на достъп по чл. 26 и правата по чл. 28а се осъществяват с писмено заявление до администратора на лични данни”/ отправено по електронен път трябва да съдържа:

  име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

  описание на искането;

  предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;

  подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

     Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.